Kommissionen och tillsynsmyndigheter granskar influencers affärsmetoder

Publicerat: 7 månader sedan

Den 16 oktober presenterade Kommissionen att de, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, inom kort kommer att inleda en granskning av influencers inlägg på sociala medier. Vidare lanserade Kommissionen samma dag en informations- och utbildningsplattform (”juridisk hubb”) för influencers för att hjälpa dem att efterfölja de regler som är tillämpliga då de marknadsför produkter till sina följare.

Marknadsföring med hjälp av influencers har blivit en betydande faktor i den digitala ekonomin och förväntas nå ett globalt värde på 19,98 miljarder euro 2023. Det är viktigt att influencers följer de regelverk som är tillämpliga för att konsumenter, som ofta är unga människor eller barn, inte ska vilseledas i det digitala landskapet. Det är vanligt att sponsrade inlägg och reklam blandas med icke-sponsrade inlägg vilket kan försvåra konsumentens överblick. Den 16 oktober presenterade därmed Kommissionen att en kommande granskning ska göras av influencers affärsmetoder för att identifiera innehåll som står i strid med konsumentskyddslagstiftningen.

Granskningen kommer att utgå från efterlevnaden av följande regelverk:

  • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden
  • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter
  • Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

Det är Kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna avseende konsumentskyddslagstiftningen som under de kommande veckorna kommer att granska inläggen på sociala medier. Resultatet av denna genomgång av sociala medier kommer att användas för att bedöma om det behövs ny lagstiftning för att göra digitala marknader lika säkra som offline-marknader.

Dessutom lanserade Kommissionen en s.k. ”juridisk hubb” (Influencer legal Hub) för influencers. Plattformen är en samling av material som erbjuds till influencers och inkluderar bland annat videoutbildningar, skriftliga juridiska sammanfattningar, översikter över viktiga europeiska lagar och mål som avgjorts av Europeiska unionens domstol, länkar till nationella konsumentmyndigheter och ytterligare resurser. Målet med plattformen är att influencers ska lära sig om sina rättsliga skyldigheter, i synnerhet när, var och hur de ska offentliggöra sina reklamaktiviteter på sociala medier och vilka rättigheter konsumenter har när de köper produkter eller tjänster direkt från influencers.

Mer information och tillgång till den juridiska hubben finns här: https://commission.europa.eu/news/commission-and-consumer-authorities-look-business-practices-influencers-2023-10-16_en

Stockholm den 2 november 2023

Katarina Ladenfors

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved