Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Som ett led i vår verksamhet behandlar IAB Sverige personuppgifter. Den här integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som vi utför och som IAB Sverige är personuppgiftsansvarig för. Integritetspolicyn består av flera olika avsnitt, där det första avsnittet är uppdelat i de olika situationer när IAB Sverige behandlar personuppgifter. På så sätt kan du enkelt få information om vad som gäller för behandling av just dina personuppgifter. I resterande avsnitt finns information om dina rättigheter enligt GDPR, hur vi inhämtar personuppgifter, vilka som kan komma att ta del av personuppgifterna, vad som gäller vid överföring till tredje land och information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Avsnitt 1 – IAB Sveriges personuppgiftsbehandling

 • Behandling vid kontakt med oss via e-post, telefon eller i digitala kanaler
 • Behandling vid nedladdning av rapporter från våra medlemmar
 • Behandling vid anmälan till vårt nyhetsbrev och övriga utskick
 • Behandling vid anmälan till och deltagande i våra event
 • Behandling vid ansökan om medlemskap i IAB Sverige
 • Behandling vid fotografering och filmning på event
 • Behandling vid insamling av personuppgifter från externa källor
 • Behandling i samband med fakturering och bokföring

 

Avsnitt 2 – Dina rättigheter och hur du utövar dem

Avsnitt 3 – Varifrån dina uppgifter hämtas

Avsnitt 4 – Vilka som kan komma att ta del av uppgifterna

Avsnitt 5 – Skydd av personuppgifter

Avsnitt 6 – Överföring till tredje land

Kontaktuppgifter

Har du frågor om den här integritetspolicyn eller vår användning av dina personuppgifter? Eller vill du utöva någon av dina rättigheter? Tveka inte att höra av dig till oss!

Interactive Advertising Bureau (“IAB Sverige”)

Postadress: Box 364, 101 27 Stockholm

Besöksadress: Vasagatan 11, 1tr, Stockholm

E-postadress: info@iabsverige.se

Webbplats: www.iabsverige.se

Avsnitt 1 – IAB Sveriges personuppgiftsbehandling

Behandling vid kontakt med oss via e-post, telefon eller i digitala kanaler

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifterna behandlas för hantering av kommunikation och besvarande av eventuella frågor från dig via e-post, telefon eller digitala kanaler (t.ex. sociala medier).Vi behandlar dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, yrkestitel, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.Den rättsliga grunden är intresseavvägning, d.v.s. vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och hjälpa dig med ditt ärende.Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt och tolv månader därefter. Notera att vi inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att behandlas på sociala medier efter att vi tagit bort uppgifterna från våra kanaler.

Behandling vid nedladdning av rapporter från våra medlemmar

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Behandling sker för att kunna administrera begäran och skicka ut den beställda rapporten.Vi behandlar ditt namn och e-postadress. Även uppgifter om din titel och vilket företag du arbetar på behandlas.Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din begäran om att få ta del av den aktuella rapporten.Personuppgifterna raderas inom tre månader från det att vi har behandlat din begäran.

Behandling vid anmälan till vårt nyhetsbrev och övriga utskick

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar
dina personuppgifter
Behandling sker för att kunna administrera prenumerationen och skicka ut nyhetsbrev och övriga utskick.Vi behandlar ditt namn och e-postadress. Även uppgifter om din titel och vilket företag du arbetar på behandlas.Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din anmälan som prenumerant.Personuppgifterna sparas till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och/eller övriga utskick. Avregistrering från framtida nyhetsbrev och/eller övriga utskick kan göras via e-post till oss eller direkt via länken för avregistrering i respektive utskick.

Behandling vid anmälan till och deltagande i våra event

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Behandling sker för att kunna administrera och genomföra event, t.ex. seminarium.Vi behandlar dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, yrkestitel, arbetsplats och e-postadress. För det fall att du lämnar uppgift om eventuell matallergi behandlas även detta.Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts för att du ska kunna delta i eventet.

Behandlingen påbörjas i samband med att vi mottar din anmälan, och upphör tolv månader efter att eventet har genomförts.

För information om behandling av personuppgifter för vårt nyhetsbrev och övriga utskick, se kolumnen ovan.

Behandling vid ansökan om medlemskap i IAB Sverige

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i vårt CRM-system för att kunna hantera din anmälan om medlemskap i IAB Sverige.

Privatperson: Om du ansöker om medlemskap som privatperson behandlar vi dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer.

 

Företag: Om du är en kontaktperson som ansöker om medlemskap för företag behandlar vi dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar också uppgifter om din titel och vilket företag du arbetar på. Om du lämnar uppgifter till kollegor som bör få våra nyhetsbrev och övriga utskick behandlar vi även dessa uppgifter.

Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingås när du ansöker om medlemskap. Detta gäller oavsett om du ansöker som privatperson eller företag.

Behandlingen påbörjas när du ansöker om medlemskap, och fortsätter till dess att du eller vi säger upp ditt/ditt företags medlemskap.

För information om behandling av personuppgifter för vårt nyhetsbrev och övriga utskick, se kolumnen ovan.

Behandling vid fotografering och filmning på event

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Ibland anordnar vi seminarier och andra sammankomster där vi fotograferar och/eller filmar. Vi behandlar då dina personuppgifter, d.v.s. de bilder och filmklipp där du finns med, för att kunna marknadsföra IAB Sverige och informera om vår verksamhet i t.ex. digitala kanaler och på vår webbsida.Vi behandlar de foton och filmklipp där du eventuellt förekommer.Behandlingen baseras på en intresseavvägning, d.v.s. vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra och informera om vår verksamhet.

Behandlingen upphör efter trettiosex månader eller tidigare om du invänder mot behandlingen. Läs mer om hur du invänder mot behandling under Avsnitt 2.

Notera att vi inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att behandlas på sociala medier efter att vi tagit bort uppgifterna från våra kanaler.

Behandling vid insamling av personuppgifter från externa källor

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Behandlingen sker för att kunna informera om IAB Sveriges verksamhet samt för att kunna skicka ut marknadsföring, positionspapper, ställningstagande etc. till exempelvis politiker, journalister eller opinionsbildare.Vi behandlar dina kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, e-postadress och/eller telefonnummer samt titel och arbetsplats. Informationen kan bl.a. hämtas från LinkedIn eller från din arbetsgivares webbsida.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna skicka information och marknadsföring till dig.Uppgifterna sparas som huvudregel i tre månader efter att du har tagit emot kommunikationen från oss.

Behandling i samband med fakturering och bokföring

Varför vi behandlar dina personuppgifterVilka personuppgifter vi behandlar om digRättslig grund för behandlingenHur länge vi behandlar dina personuppgifter
Behandlingen sker för att kunna administrera fakturor för medlemskap och events samt för att kunna arkivera räkenskapsunderlag i enlighet med bokföringslagen.

Privatperson: Vi behandlar dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, folkbokföringsadress och telefonnummer) samt personnummer.

 

Företag: Om du är företagets kontaktperson så behandlar vi dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) samt uppgifter om din titel och vilket företag du arbetar på.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.Uppgifterna sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Avsnitt 2 – Dina rättigheter och hur du utövar dem

Nedan finns en beskrivning av vilka rättigheter du har enligt förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Du är välkommen att kontakta oss via e-post eller brev om du har några frågor eller om du vill utöva någon av dina rättigheter. Våra kontaktuppgifter finns högst upp i den här integritetspolicyn.

Rätten till information

Du har rätt att få information när IAB Sverige samlar in dina personuppgifter och när du annars begär det. Rätten till information innefattar bland annat en rätt att få veta varför dina uppgifter kommer att användas och hur länge. De vanligaste frågorna relaterade till IAB Sveriges personuppgiftsbehandling besvaras i den här integritetspolicyn, men du kan också kontakta oss direkt för att begära ut den information du önskar. Du har rätt att få informationen skriftligen och utan kostnad.

Rätten till tillgång

Utöver rätten till information har du dessutom en rätt att på begäran få en bekräftelse om huruvida IAB Sverige behandlar dina personuppgifter. Om det är så att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om behandlingen och att få en kopia av personuppgifterna genom ett kostnadsfritt registerutdrag. På begäran kommer vi att informera dig om (i) vilka kategorier av personuppgifter som behandlas; (ii) vad personuppgifterna används till; (iii) hur länge uppgifterna kommer att sparas; (iv) vilka personuppgifterna har delats med; och (v) varifrån personuppgifterna kommer. Om en begäran om registerutdrag sker vid upprepade tillfällen har IAB Sverige rätt att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran.

Rätten till rättelse

IAB Sverige strävar alltid efter att de uppgifter som samlas in ska vara korrekta och hållas uppdaterade. Ibland kan det dock vara så att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig, och du har då rätt att på begäran få uppgiften rättad eller kompletterad utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter IAB Sverige behandlar om dig raderade utan onödigt dröjsmål. Denna rätt gäller om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och (i) du väljer att återkalla detta samtycke, samt (ii) det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling;
 • Du invänder mot en behandling som grundar sig på IAB Sveriges berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse;
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • Personuppgifterna har behandlats av IAB Sverige på ett olagligt sätt; eller
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Utgångspunkten är att du har rätt att få dina personuppgifter raderade när du begär det, men det finns några undantag när uppgifterna inte ska raderas. IAB Sverige kan neka dig radering om:

 • Det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter (till exempel rätten till yttrande- eller informationsfrihet);
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse (till exempel enligt bokföringslagen);
 • För att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning;
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • För arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.

Rätten till begränsning

Du har i vissa särskilda situationer rätt att kräva att IAB Sverige begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att begära begränsning gäller (i) under tiden du väntar på återkoppling från oss efter att du har bestridit personuppgifternas korrekthet; (ii) om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas; (iii) IAB Sverige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; eller (iv) du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning och önskar begränsa personuppgiftsbehandlingen under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Vid begränsad behandling får IAB Sverige endast behandla dina personuppgifter för (i) lagring; (ii) för att fastställa; göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; (iii) för att skydda någon annans rättigheter; eller (iv) för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätten att göra invändningar

Om en behandling av dina personuppgifter baseras på IAB Sveriges berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot denna behandling. Vi får då fortsätta behandla de aktuella uppgifterna endast om vi kan visa att det finns ett berättigat skäl som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen, eller om uppgifterna krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot den behandling som utförs av IAB Sverige för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på info@iabsverige.se. Det gäller också så kallad profilering, i den utsträckning som det har ett samband med direktmarknadsföring.

Rätten att flytta personuppgifter

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit IAB Sverige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten att flytta personuppgifter, även kallat rätten till dataportabilitet, förutsätter att behandlingen sker automatiserat, att överföringen är teknisk möjlig samt att behandlingen grundar sig på samtycke eller att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal.    

Rätten att återkalla samtycke

Om IAB Sverige behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Rätten att lämna in ett klagomål

Om du är missnöjd med hur IAB Sverige behandlar dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med ett klagomål. Se kontaktuppgifter nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten
Webbsida: www.imy.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Avsnitt 3 – Varifrån dina uppgifter hämtas

IAB Sverige samlar in personuppgifter på flera olika sätt.

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel när du ansöker om medlemskap, anmäler dig till ett event, börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss med en fråga.
 • Uppgifter som lämnas av kontaktpersonen på din arbetsplats (om din arbetsgivare är medlem i IAB Sverige) eller som samlas in av oss från din arbetsgivares webbplats.
 • Uppgifter som du själv har publicerat på LinkedIn (om vi behöver kontrollera att vi har registrerat rätt titel eller arbetsplats).

Avsnitt 4 – Vilka som kan komma att ta del av uppgifterna

IAB Sverige kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan. Däremot kan vår verksamhet ibland kräva att vi delar dina personuppgifter med betrodda tredje parter, till exempel våra samarbetspartners.

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners, till exempel för att kunna tillhandahålla de event vi anordnar.
 • I vissa fall delar vi personuppgifter med våra leverantörer, till exempel företag som levererar IT-tjänster (mjukvaruprogram eller datalagring) och finansiella tjänster (program för bokföring, fakturering eller redovisning).
 • IAB Sverige är aktiv i flera sociala medier, till exempel på Instagram och LinkedIn. När du interagerar med oss på dessa plattformar samlas dina personuppgifter in och behandlas av både IAB Sverige och det företag som äger plattformen. Se respektive företags integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter. För information om överföring till tredje land, vänligen se avsnitt 6 nedan.

När vi delar personuppgifter sker det alltid baserat på samma ändamål och rättsliga grunder som uppgifterna inhämtades för.

Avsnitt 5 – Skydd av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig har IAB Sverige en skyldighet att säkerställa lämplig säkerhet för alla personuppgifter som vi behandlar. I strävan mot att uppfylla denna skyldighet har vi vidtagit såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig behandling.

För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som används i ett enskilt fall, vänligen kontakta oss via info@iabsverige.se.

Avsnitt 6 – Överföring till tredje land

IAB Sverige försöker att i största möjliga mån behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dock vår behandling innebära att personuppgifter överförs och behandlas utanför EU/EES i ett så kallat tredje land. GDPR och annan europeisk dataskyddslagstiftning gäller inte i tredje land, vilket innebär att du inte har samma rättigheter eller samma skydd för dina personuppgifter där. Nedan finns en lista över olika typer av mottagare i tredje land.

 • Sociala medier: Som nämnts i avsnitt 4 ovan innebär användningen av sociala medier att dina personuppgifter behandlas av både IAB Sverige (om du interagerar med oss) och av företaget som äger plattformen. Om plattformsägaren behandlar personuppgifter i tredje land innebär det att dina personuppgifter överförs dit.
 • Vid användning av Facebook och Instagram behandlas dina personuppgifter av Meta Platforms Ireland Ltd. i Irland.
 • Vid användning av LinkedIn behandlas dina personuppgifter av LinkedIn Ireland Unlimited Company i Irland.
 • Vid användning av Twitter behandlas dina personuppgifter av Twitter International Unlimited Company i Irland.
 • Vid användning av YouTube behandlas dina personuppgifter av Google LLC i Irland.
 • Vid användning av Flickr eller när vi laddar upp bilder från event på Flickr behandlas dina personuppgifter av Flickr, Inc. i USA.
 • Leverantörer: Vi använder oss av ett flertal olika leverantörer inom ramen för vår verksamhet.
 • För att kunna administrera anmälningar till event använder vi oss av Eventbrite. Användningen innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA.
 • För att kunna administrera anmälningar till event använder vi oss också av Confetti som tillhandahålls av Confetti Technology AB. Användningen medför inte att personuppgifter överförs utanför EU/EES.
 • För att kunna skicka inbjudningar om att delta i våra undersökningar använder vi oss bland annat av Netigate som tillhandahålls av Netigate AB. Användningen medför inte att personuppgifter överförs utanför EU/EES.
 • För att kunna skicka inbjudningar om att delta i våra undersökningar använder vi oss även av Suveymonkey som tillhandahålls av Momentive Inc. Användningen innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA.
 • För att kunna skicka ut nyhetsbrev och övriga utskick använder vi oss av Webpower som tillhandahålls av Tripolis. Användningen medför inte att personuppgifter överförs utanför EU/EES.
 • För att kunna administrera fakturor använder vi oss av Visma som tillhandahålls av Visma Spcs AB. Användningen innebär att dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA.

Gäller från och med den 10 oktober 2022 | Senast uppdaterade version finns alltid på webbsidan 

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved