IMY kan granska söktjänster med frivilligt utgivningsbevis

Publicerat: 2 veckor sedan

Det finns ett stort antal söktjänster som behandlar personuppgifter och har utgivningsbevis. Det vill säga tjänster som, gratis eller mot betalning, gör en stor mängd personuppgifter tillgängliga på internet med möjlighet till sökning på person. De personuppgifter som söktjänsterna publicerar kan vara av olika slag. Det kan till exempel vara fråga om namn, adress, ålder, hushållets storlek, fordonsinnehav och bolagsengagemang. Det kan också vara fråga om uppgifter om fällande domar i brottmål och andra uppgifter om lagöverträdelser.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har kommit med ett nytt ställningstagande som avser myndighetens behörighet att inleda tillsyn med anledning av klagomål mot söktjänster med utgivningsbevis. Det saknas dock fortsatt vägledning från både rättspraxis och europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) vad som gäller i frågan.

IMY har tidigare bedömt att regleringen i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och dataskyddslagen utgjort hinder för myndigheten att ingripa mot söktjänster med utgivningsbevis som publicerar personuppgifter. Det innebar att IMY inte ansåg sig kunna utöva tillsyn när enskilda lämnade in klagomål angående hur dessa tjänster behandlade deras personuppgifter. I Sverige finns det ett starkt grundlagsskydd. I 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen anges det att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot YGL och TF. Tidigare har IMY endast ansett sig behörig att granska söktjänster när behandling skett av känsliga personuppgifter.

På senare tid har det svenska domstolsväsendet markerat en annan inställning kring offentlighetsprincipen som nyttjats för att begära ut domar som sedan publicerat på söktjänster och databaser med utgivningsbevis, vilket innebär publicering av personuppgifter. Bland annat ansåg kammarrätten i Stockholm att unionsrätten har företräde. Det måste göras en avvägning i varje enskilt fall mellan det integritetsskyddsintresse som kommer till uttryck genom dataskyddsförordningen och de grundlagsskyddade rättigheter som gäller för innehavare av utgivningsbevis som återfinns i mediegrundlagarna (TF och YGL). Vidare har Attunda tingsrätt beslutat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett tvistemål mot ett bolag med utgivningsbevis gällande publicering av uppgifter om lagöverträdelser på internet.

IMY har kommit till slutsatsen att yttrandefrihetsintresset av att publicera personuppgifter i söktjänster generellt får anses väga förhållandevis lätt. IMY inväntar även beslutet från EU-domstolen huruvida förhållandet mellan dataskyddsförordningen och svenska mediegrundlagarna står sig.

IMY:s ställningstagande är således att IMY är behörig att inleda tillsyn med anledning av klagomål mot den publicering av personuppgifter som sker i söktjänster med utgivningsbevis. Sedan får kommande tillsyn från IMY avgöra om och i så fall vilka åtgärder myndigheten kan vidta mot dessa söktjänster.

Stockholm den 23 maj 2024

Katarina Ladenfors

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved