IAB Sveriges yttrande gällande rubricerat betänkande från Spelmarknadsutredningen

Publicerat: 3 år sedan

”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”

(Fi 2021/00300) Betänkandet (SOU 2020:77)

IAB Sverige – Lokala armen för branschorganisationen IAB (Interactive Advertising Bureau i 47 länder). IAB Sverige är till för bolag verksamma inom digital marknadsföring med 280 medlemsföretag som representerar hela ekosystemet idag. Vi vill nu ge vårt yttrande gällande rubricerat betänkande från Spelmarknadsutredningen och får anföra följande.

Sammanfattning

  • IAB Sverige välkomnar principiellt att regeringen vill följa utvecklingen på spelmarknaden.
  • IAB Sverige ser att förslaget är ett mycket långtgående ingrepp i näringsfriheten som inte kan motiveras med utredningens syften.
  • Vi upplever förslaget teknikfrånvänt och framför allt konkurrenssnedvridande för Sverige.
  • IAB Sverige tillstyrker förslaget att inte införa ett krav på särskilt måttfullhet vid marknadsföring av spel och avstyrker förslaget om reklamförbud mellan 06.00–21.00 i bland annat i videoklipp, ljudradio och podcast med flera kanaler.

IAB Sverige har välkomnat omregleringen av den svenska spelmarknaden – från statligt spelmonopol till ett licenssystem under kontrollerade former och med ett starkt konsumentskydd. För att ett sådant licenssystem ska fungera krävs en hög grad av så kallad kanalisering på den konkurrensutsatta delen av den svenska spelmarknaden, det vill säga att en så stor procentuell andel som möjligt verkar under licenssystemet.

Vi ser att utredningens förslag kan få motsatt effekt till det som regeringen vill uppnå. Med utredningens förslag kommer licensierade aktörer som gör rätt för sig och följer gällande regler inte längre kunna berätta om sin verksamhet i radio, podcast, online video och TV. Detta försvårar för de licensierade spelbolagen i konkurrensen mot de olicensierade spelbolagen.

Vi ser att det kan få förödande konsekvenser för spelare med spelmissbruk, med effekten av en sänkt kanaliseringsgrad att spelbolagens annonsmedel lämnar de svenska mediehusen – där medlen idag används för att bekosta journalistik. Följden av en sådan reglering skulle driva på i än större utsträckning att annonsmedel går till de stora globala digitala aktörerna som redan idag står för den största delen av tillväxten på den digitala annonsmarknaden.

Begränsning av omfattningen av marknadsföring av vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier (9.9.3)

IAB Sverige anser att förslaget innebär ett starkt ingrepp i den kommersiella yttrandefriheten och näringsfriheten. IAB Sverige delar självfallet utredningens bedömning om behovet av att skydda barn, men utredningens förslag riskerar att missa målet. Förslaget är inte anpassat till den tekniska verkligheten och innehåller flera oklarheter. Som medielandskapet ser ut idag – när konsumtion av medieinnehåll sker på tider som passar mottagaren – är det svårt att använda sig av tidsintervaller på det sätt som utredningen föreslår.

Så som utredningens förslag är utformat kan integrerad reklam endast tillhandahållas efter kl 21.00 fram till kl 06.00 på dygnet. Som tillgängliggörandet av beställ-tv och beställradio fungerar idag är det är en vanlig konsumtion av media att t ex ladda ner ett podd-avsnitt med integrerad spelreklam kl 22 på kvällen, men välja att lyssna på det på väg till jobbet kl 8.30. Utredningens förslag hanterar inte den här tekniken eller situationen. Förslaget innebär i praktiken att inbränd eller integrerad reklam i dessa medieslag helt måste bytas ut till förmån för andra tekniker, tekniker som mindre bolag sällan har tillgång till och därmed blir tvingade att köpa in dyra lösningar från större aktörer på marknaden vilket kommer påverka differentieringen i marknaden och sätta begränsningar för mindre och nystartade företag.

Vidare är förslagets omfattning otydligt. Beställ-tv och beställradio omfattas av förslaget, däremot omfattas inte digitala tidningar eller nyhetssajter. På nyhetssajter är idag både beställ-tv och beställradio integrerade delar i flödet. Vad gäller om det exempelvis finns en annons för ett spel eller spelbolag i anslutning till ett beställ-tv-klipp, men däremot inte i själva klippet?

Slutligen vill vi förtydliga följande:

  • Mot den bakgrunden ovan avstyrker IAB Sverige utredningens förslag om att förbjuda reklam från licensierade bolag i vissa kanaler under en större del av dygnet
  • IAB Sverige tillstyrker dock förslaget om att kravet på måttfullhet ska lämnas oförändrat
  • IAB Sverige ser att förslaget inte tar hänsyn till modern mediemarknads utformning och ger svenska marknaden i en global värld en skev konkurrensbild som är helt oproportionerlig
  • Om villkoren för att bedriva spel i Sverige, under licens och i ordnade former, försvåras finns en betydande risk att en del spelbolag lämnar det svenska spellicenssystemet. Av detta är ingen betjänt, särskilt inte i ett konsumentskyddsperspektiv.

Av ovan angivna skäl avstyrker IAB Sverige utredningens förslag om begränsningar av marknads-föring av spel i vissa medieslag under delar av dygnet.

IAB Sverige erbjuder gärna sitt kansli och möjligheten till att samla medlemmars kompetens för att bottna denna fråga för ett att nå en reglering som bygger på moderna medietekniska förutsättningar och som syftar målet.

Stockholm 2021-04-30

Charlotte Thür
VD, IAB Sverige
+46 705 10 11 10
www.iabsverige.se

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved