200930 – ePrivacy uppdateringar under det tyska ordförandeskapet

Publicerat: 4 år sedan

Den 6 juli lade det nyligen tillträdda tyska ordförandeskapet i EUs råd fram ett policy-förslag till eprivacy-förordningen, men vi har fortfarande ännu inte sett någon utvecklingen av ePrivacy. Medlemsstaterna lämnade inledande synpunkter på tyska-ordförandeskapets diskussionsunderlag under WP TELE-mötet den 13 jul. Denna feedbackövning skulle ligga till grund för tyska-ordförandeskapet att utarbeta en ny kompromisstext.

För artikel 8 föreslogs i diskussionsunderlag två möjliga åtgärder.
I policy-alternativ: 1 antogs att man diskuterade den juridiska grunden för Legitima intressen, som infördes av HR-ordförandeskapet i februari 2020.

Medan politiskt alternativ: 2 föreslog en diskussion om artikel 8 och relaterade till senaste FI-ordförandeskapets kompromisstext från november 2019, inklusive villkorlig tillgång till content och den roll som reklam spelar i medie-ekosystemet. Den informella återkopplingen tyder på rådets intresse av att anpassa strategin till Alternativ 2 i den nya kompromisstexten.

I september ägde fyra möten rum inom WP TELE, men ingen av dem tog upp ePrivacy. Nu är två möten planerade i oktober. Under tiden, den 10 september, föreslog EU-kommissionen en tillfälligt undantag från det befintliga ePrivacy-direktivet som skulle göra det möjligt för meddelandetjänster att bekämpa sexuella övergrepp, vilket WP TELE diskuterade. Interimslagen kan ses som relevant eftersom en ny europeisk kod för elektronisk kommunikation, ska införlivas i nationell lagstiftning senast den 21 december. Det innebär att internetkommunikations-tjänster omfattas av direktivets tillämpningsområde. Utkastet till interimsförordning måste godkännas av Europaparlamentet och rådet. Gäller sedan från den 21 december 2020 till den 31 december 2025.

Tyska ordförandeskapets mål är att nå en allmän strategi. Det finns på förslaget till dagordning för rådets möte för transport, telekommunikation och energi (TTE) som planeras den 7 december i Bryssel.


For more information, please contact Greg Mroczkowski, Director, Public Policy at IAB Europe.
Du kan lyssna på Greg Mroczkowiski från IAB Sveriges seminarium 29 sep 2020 på Youtube.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved