RIKTLINJER FÖR IAB SVERIGES TASK FORCES – PDF   

 • Bakgrund                   

  Task Forces är specialistgrupper och är stommen i vår verksamhet och är därför av stor vikt för för IAB Sverige och dess styrelse.
  Vår styrelse har tagit fram ett policydokument med några punkter gällande Task Forces arbete och sammansättning.

 • Start av ny Task Force

  Task Force startas och läggs ned på uppdrag från IAB Sveriges ledning och styrelsen, medlemsföretag kan föreslå nya Task Force med underlag för beslut. Period: Bestäms för varje Task Force vid varje tillfälle. Uppföljning/utvärdering görs på varje styrelsemöte utifrån rapportering från VD eller Task Force-ordförande, beslut sker löpande gällande förändringar eller nedläggning.
  Närvaro och kontinuitet är viktigt i arbetet, därav finns en närvaropolicy som säger att är en deltagare borta tre gånger i följd, kan hen inte längre garanteras sin plats i gruppen.

 • Medlem i Task Force

  Endast medlemmar i IAB Sverige kan ha representanter i en Task Force, undantag kan endast göras genom styrelsebeslut.
  Gruppdeltagare ska reflektera området som kommer vara i fokus och IAB Sveriges medlemsbas.

 • Task Force Ordförande

  Ordförande förslås av oss på IAB Sverige för en Task Force och godkänns av styrelsen utifrån en given period och frågeställning.

 • Task Force uppdrag

  Task Force uppdrag beslutas av deltagarna i gruppen med input från medlemmar och ibland styrelsen. Varje Task Force ska avlägga delrapporter till styrelsen en gång per år.
  Slutrapport av uppdraget ska göras till styrelsen och presenteras till marknaden i form av exempelvis ett seminarium.
  Task Force medlemmar bidrar med tid, energi och kunskap med stöd från sitt företag som är ett medlemsföretag.
  Då det inte utgår någon ersättning är det av yttersta vikt att vi synliggör vad Task Force gör och vilka som arbetar i dessa.
  Nedan nämns några sätt som vi visar vår uppskattning av Task Force medlemmarnas insatser:

 1. Alla Task Forces presenteras på vår sajt med alla deltagare.
 2. Task Force ordförande erbjuds fritt inträde till IAB Sweden Mixx Awards och Task Force deltagare får förmånliga erbjudanden.
 3. I pressreleaser avseende Task Forces insatser presenteras alla dess medlemmar.
 4. VD tackar task force deltagarna från scen vid seminarier mm.
 5. I rapporter, guidelines, rekommendationer och standards framarbetade av Task Force nämns alla deltagare med namn och företag.
 6. Deltagare kan givetvis visa på sitt branschengagemang och delaktighet genom att presentera det i CV på ex LinkedIn mm.

Task Forcens arbetsätt

 • Ordförande och deltagare i våra Task Forces ska bedriva ett inkluderande arbete, där alla kommer till tals oberoende av storlek på bolag eller vilken del i eko-systemet deltagaren representerar.
 • Arbetet i gruppen ska bygga på moderna arbetsmetoder som alltid främjar kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. 
 • Det är viktigt att gruppen följer organisationens närvaropolicy som kommunicerar vid varje uppstartsmöte av ny Task Force. Allt för att skapa kontinuitet och att arbetsuppgifter fördelas så jämnt som möjligt mellan gruppdeltagarna.
 • Task Forces beslut bygger på majoritet i gruppen.
 • Det är av stor vikt att alla deltagare har “branschhatten” på under arbetet för att säkerställa bästa utvecklingen för branschen. Vi uppmanar dock alltid till öppna diskussioner från branschens olika vinklar.
 • IAB Sveriges personal bidrar med protokollskrivning, mötesbokning, viss produktion och hjälp med att boka lokaler.
 • Grupperna ska alltid sträva efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt.
 • Task Force-möten sker framför allt med fysiska möten då det är möjligt, men har en deltagare inte möjlighet att delta fysiskt kan denne erbjudas att vara med via länk.