IAB Sveriges certifiering ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger huvudsakligen på självstudier utifrån en Studieguide och du måste vara beredd att lägga ner 30-40 timmar per kurs.

De öppna kurserna hålls i Stockholm. Företagsspecifika certifieringsupplägg möjliga vid fler än 20 deltagare, vilket offereras. Då beslutar parterna gemensamt var introduktionsdag och provskrivning ska ske.

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök!
 • När vi godkänt dig som kursdeltagare får du inloggningsuppgifter till sajten med studiematerial.
 • Inledningsvis är det en lärarledd heldag som introduktion till studiematerialet. 
 • Efter en period på cirka sex veckor erbjuds du ett examensdatum för att bli Certifierad.
 • Deltagare som godkänts publiceras med foto och namn på vår sajt.
 • Du underhåller dina kunskaper genom  en förnyelse av certifiering efter två år.

Certifieringsprov – fakta

 • Är databaserad och tar 120 minuter.
 • 90 frågor
 • Giltig i två år.
 • Du behöver dator/ipad.
 • Resultatet meddelas på plats.
 • När du blivit godkänd får du ett diplom & digitala loggor som intygar din certifiering.
 • Om du inte klarar dig kontaktas du av certifieringsansvarig för ett nytt examenstillfälle.
 • Överklagan måste göras senast fem dagar efter certifieringen.

FAQ om certifieringsprocessen

1. Varför behöver jag certifiering?

Varför behöver jag certifiering?
Köpare och säljare efterfrågar en branschstandard för vilken kunskapsnivå som ska gälla inom digitala medier – för att säkerställa ett större förtroende i processen att skapa digitala medielösningar. IAB Sverige har utvecklat ett kostnadseffektivt sätt för branschens aktörer att certifiera personalens digitala kunskaper. Över 700 personer har sedan januari 2015 gått någon av de självstudiekurser vi erbjuder både medlemmar och icke medlemmar  Ett smått fantastiskt gensvar!

Certifieringen erbjuds medarbetare på sälj- och marknadsavdelningar men kurserna lämpar sig även till andra personer som en kunskapsstandard i form av allmänbildning inom digital reklam. Att genomgå någon av IAB Sveriges certifieringskurser visar på ett engagemang för sitt arbete inom det digitala, vilket ger en högre trovärdighet hos kunderna. Certifierade uppnår bevisad kunskap och självförtroende i hur man utför ditt jobb. Certifiering ökar försäljningen i branschen.

2. Vem kan bli Certifierad?

Certifieringen är avsedd för anställda på försäljnings- och marknadsavdelningar med erfarenhet enligt föreslagna behörighetskrav. Se behörighetskrav för DMM och för Digital Sales.

3. Certifiering vs certifikat

Utbildningsföretag säger ibland att de erbjuder “certifiering”, men menar ofta egentligen ett “certifikat”. Ett certifikat är ett bevis på att man gått en utbildning eller kurs.

En ”Certifiering” innebär att man kontinuerligt måste hålla sig uppdaterad och uppfylla kraven som satts för att man ska kunna kalla sig ”certifierad”. För våra kurser måste du vartannat år deltaga i minst tre av våra seminarier för att behålla sin certifieringsstatus.

IAB är en branschorganisation som sätter branschstandarder. Som sådan kan vi utfärda certifieringar där vi efter ett certifieringsprov kan mäta en persons kompetens gentemot våra standarder.

4. Hur ansöker jag om Certifiering?

Börja din ansökan här. Om du uppfyller våra behörighetskrav, kommer din ansökan att godkännas inom en vecka och du får ett meddelande från certifiering@iabsverige.se som bekräftar ditt examensdatum.

5. Hur mycket kostar det?"

Kostnad Digital Sales – Data & Tech
Kostnad Digital Media Manager
Kostnad AdOps / Digital Campaign Manager

Företagsspecifika upplägg: Pris enligt offert vid fler än 20 deltagare vid ett och samma tillfälle. Maila certifering@iabsverige.se för mer information.

6. Vad kommer på certifieringsprovet?

Det två timmar långa provet innehåller 90 frågor med 3-4 svarsalternativ varav ett av dessa är rätt. De områden som ingår i respektive kurs återkommer också på provet. Se respektive kurs för vilka områden som ingår.

7. Kursstarter & examen

Examen erbjuds i ett testcenter i Stockholm.
Sex veckor efter kursstart skriver du certifieringsprov. Registreringen är öppen året runt. När din ansökan har godkänts, har du minst sex veckor kvar till examensdatumet. Alla förändringar eller avbokning, meddelas IAB Sverige via mail certifiering@iabsverige.se. Vi rekommenderar att du schemalägger din Certifieringsperiod så snart som möjligt för att säkerställa den bästa perioden för din del.

8. Hur kan jag förbereda mig för examen?

I det mail som går ut när din ansökan är godkänd får du samtliga länkar, vilket är oftast i samband med uppstartsdagen.
Studier: Med tanke på att Certifieringen kräver tidigare erfarenhet från branschen ser vi inte att det är nödvändigt med lärarledd utbildning utöver introduktionsdagen, utan att i de flesta fall ska det räcka med självstudier inför examen. IAB uppskattar självstudierna till mellan 30-40 timmar fördelat på en sexveckors period.
IAB Sverige samarbetar med Brandenfeldt Sales and Marketing som erbjuder lärarledda kurstillfällen som förberedelse inför Certifieringen.
Appen: Vi rekommenderar att du använder vår e-learning app för att testa dina kunskaper under studietiden. Inloggningsuppgifter till appen skickas ut en vecka efter introduktionsdagen.

9. När får jag mitt examensresultat?

Examensresultatet ges på plats i anslutning till skrivningen. Vid icke godkänd skrivning återkopplar IAB inom en vecka.

10. Hur länge är min certifiering giltig?

När du har klarat examen, är din certifiering giltig i två år. För att diplomet skall förlängas ytterligare två år utan avbrott behövs en godkänd omcertifiering inom nio månader. Med en godkänd omcertifiering menar vi att du ska delta på tre av IAB Sveriges seminarier/events. Vi hör av oss med mer information innan förfallodatumet.

11. Hur har Certifieringen arbetats fram?

IAB Sverige har utvecklat programmet tillsammans med IAB USA, större tongivande onlinebolag bland IAB Sveriges medlemsföretag, specialister från IAB Sveriges Task Forces och vår samarbetspartner Brandefeldt Sales and Marketing.

12. Hur kontrollerar jag att en person har en giltig Certifiering?

Kursdeltagare med en giltig certifiering hittar du här.

13. Hur begär jag ett nytt exemplar av mitt Diplom?

Certifierade kan begära en dubblett eller begära ett nytt diplom på grund av till exempel namnbyte genom att maila certifiering@iabsverige.se

14. Avbokningsregler

Kursplatser faktureras i anslutning till introduktionsdagen. Du kan kostnadsfritt avboka en kursplats upp till två veckor innan själva introduktionsdagen. En kursdeltagare som pga av sjukdom eller dylikt inte har möjlighet att slutföra sin certifiering under kursperioden erbjuds att ansluta till nästkommande grupp.

Opartiskhet

IAB Sverige har åtagit sig att agera opartiskt i förhållande till sina sökande, kursdeltagare och certifierade personer. Företrädare för IAB förstår vikten av att fatta beslut som rör certifiering i enlighet med sina riktlinjer och rutiner, och med vederbörlig noggrannhet i att göra så. IAB kommer att offentliggöra de riktlinjer och rutiner som påverkar de sökande, och kommer rättvist och korrekt förmedla information om certifieringsprogram för alla intressenter. IAB kommer bortse från alla hot mot opartiskhet, som inkluderar, eller är begränsade till egenintresse, aktiviteter från närstående organ, relationer till personal, ekonomiska intressen, favorisering, intressekonflikt, förtrogenhet och hotelser.

Etiska regler - Klagomål

IAB Sverige kommer att inrätta och upprätthålla etiska regler som gäller för alla certifierade individer. Alla sökande, kandidater och certifierade måste samtycka till att upprätthålla och följa de etiska reglerna som ett villkor för att upprätthålla IAB-certifieringen. Alla har möjlighet att lämna in klagomål genom att maila certifiering@iabsverige.se.

Klagomål som rör examens innehåll, examinationens administration, oegentligheter och påstådda brott mot den etiska koden hanteras genom separata klagomålsprocesser.

Ersättning kan aldrig utgå i ett belopp som överstiger certifieringsavgiften.

Examensresultat

Kursdeltagare som inte klarar provet kan överklaga sitt resultat skriftligen inom 30 dagar till certifiering@iabsverige.se. Beslut meddelas den sökande inom 30 dagar. Beslutet om överklagandet är slutgiltigt.