IAB Sveriges certifiering ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger huvudsakligen på självstudier utifrån en StudieGuide och du måste vara beredd att lägga ner 35-40 timmar per kurs.

De öppna kurserna hålls i Stockholm. Är det ett större antal säljare från ett företag kan ett företagsspecifikt certifieringsupplägg skapas. Då beslutar parterna gemensamt var introduktionshalvdag och provskrivning ska ske.

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök!
 • När vi godkänt dig som kursdeltagare får du inloggningsuppgifter till sajten med studiematerial.
 • Inledningsvis är det en lärarledd halvdag som introduktion till studiematerialet. 
 • Efter en period på cirka sex veckor erbjuds du ett examensdatum för att bli Certifierad.
 • Deltagare som godkänts publiceras med foto på vår sajt.
 • Du underhåller dina kunskaper genom  en förnyelse av certifiering efter två år.

Examensfakta

 • Är databaserad och tar 90 minuter.
 • Giltig i 2 år.
 • Du behöver dator/ipad.
 • Resultatet meddelas på plats.
 • När du blivit godkänd får du ett diplom & digitala loggor som intygar din certifiering.
 • Om du inte klarar dig kontaktas du av certifieringsansvarig med information om möjlighet till ett nytt examenstillfälle.
 • Överklagan måste göras senast fem dagar efter certifieringen.

FAQ om certifieringsprocessen

1. Varför behöver jag certifiering?

Varför behöver jag certifiering?
Reklamköpare och byråer har haft önskemål om att de vill ha en branschstandard för digitala säljare för att säkerställa ett större förtroende i processen att skapa digitala medielösningar. Även publicister och säljbolag har haft samma önskemål för att visa på sin professionalism. Efter ett år har även önskemålet om Certifiering av AdOps/Campaign Manager kunnat hörsammas och den Certifieringen startas oktober 2016.

IAB Sveriges Certifiering skapades för att uppfylla detta önskemål. Certifieringen erbjuder säljare och AdOps en kunskapsstandard i form av allmänbildning inom digital reklam men visar även på ett engagemang för sitt arbete vilket ger en högre trovärdighet hos köparen. Certifierade uppnår bevisad kunskap och självförtroende i hur de utför sitt jobb. Certifiering ökar försäljningen i branschen.

2. Vem kan bli Certifierad?

Certifieringen är avsedd för mediesäljare/adops med erfarenhet enligt föreslagna behörighetskrav. Se behörighetskrav här.

Digital Mediesäljare
Traditionella Mediesäljare
AdOps, campaign manager, traffic (separat certifiering)
Annat område inom digital annonsering

3. Certifiering vs certifikat

Detta är den första branschledda, professionella certifieringen för den digitala mediebranschen. Utbildningsföretag säger ibland att de erbjuder “certifiering”, men menar ofta egentligen ett “Certifikat”.
Certifiering är annorlunda än “Certifikat” på följande sätt:

Certifiering Certifikat
Resultat från en bedömningsprocess Resultat från en pedagogisk process
Utfärdas av en standardiserings-organisation Beviljats av institutioner eller företag
Anger kompetens mätt mot en uppsättning standarder i form av en examen Anger genomgången kurs eller serie kurser, ej examen
Standarder via branschgemensam process (jobb-/uppgifts-analys) som resulterar i en sammanställning av erforderlig kunskap och kompetens Kursens innehåll bestäms av utbildare
Har fortlöpande krav för att bibehållas; Innehavaren måste visa att hen fortsätter att uppfylla kraven Är slutresultatet; visar kunskap om kursinnehållet i slutet av en viss period vid ett visst tillfälle

4. Hur ansöker jag om Certifiering?

Börja din ansökan här. Om du uppfyller våra behörighetskrav, kommer din ansökan att godkännas inom en vecka och du får ett meddelande från certifiering@iabsverige.se som bekräftar ditt examensdatum.

5. Hur mycket kostar det?

IAB Sverige medlem Icke medlem
Certifieringsavgift 5900 kr 7000 kr
Omexamineringsavgift (om kandidaten inte klarar den första gången) 950 kr 1200 kr

Avbokningsavgift mindre än 30 dagar innan examenstest. 2000 kr 2750 kr
Omcertifiering efter 24 mån (inkl anmälningsavgift 1400 kr) 1900 kr 2300 kr

6. Vad kommer på examen?

Den två timmar långa examen innehåller 90 flervalsfrågor som täcker fyra grundläggande områden:

Förstå Eko-systemet för digital annonsering
Sälja digitala medier (onlinesäljare)
Hantera digitala annonskampanjer (AdOps)
Analysera kampanjers utfall
Vi rekommenderar att du laddar ner vår Studiehandbok och Studieguiden för mer information. När din ansökan är godkänd kan du ladda ner en hela Studieguiden och Studiehandboken. I Studiehandboken hittar du länkar till material som innefattar svar på de kommande examensfrågorna.

7. Studiestarter & examen

Examen erbjuds i ett testcenter i Stockholm.
Testet planeras erbjudas varje kvartal; men registreringen är öppen året runt. När din ansökan har godkänts, har du minst sex veckor kvar till examensdatumet. Alla förändringar eller avbokning, meddelas IAB Sverige via mail certifiering@iabsverige.se. Vi rekommenderar att du schemalägger din Certifieringsperiod så snart som möjligt för att säkerställa den bästa perioden för din del.

8. Hur kan jag förbereda mig för examen?

Förberedande material: Vi rekommenderar att du laddar ner Studieguiden och Studiehandboken. I studiehandboken hittar du ett Förtest med 15 frågor som är tillgängliga. I det mail som går ut när din ansökan är godkänd får du samtliga länkar, vilket är oftast i samband med uppstartsdagen.
Studier: Med tanke på att Certifieringen kräver tidigare erfarenhet från branschen ser vi inte att det är nödvändigt med lärarledd utbildning utan att i de flesta fall ska det räcka med självstudier inför examen. IAB uppskattar självstudierna till mellan 20-40 timmar fördelat på en 6 veckorsperiod.
IAB Sverige samarbetar med SmartCompany som erbjuda lärarledda utbildningstillfällen som förberedelse inför Certifieringen. Pris enligt offert. Maila certifering@iabsverige.se i så fall.
Appen: Vi rekommenderar att du använder vår Certifierings app för att testa dina kunskaper under instuderingstiden. Inloggningsuppgifter till appen skickas ut en vecka efter intro-dagen.

9. När får jag mitt examensresultat?

Examensresultatet ges på plats i anslutning till skrivningen. Vid icke godkänd skrivning återkopplar IAB inom en vecka efter examen tillsammans med en kort redogörelse som speglar de fyra examenskategorierna.

10. Hur länge är min certifiering giltigt?

När du har klarat examen, är din certifiering giltig i två år.
Efter 24 månader kommer en viss mängd fortbildning genom självstudier krävas för att omcertifieras. Läs mer under riktlinjer för omcertifiering.

11. Hur har Certifieringen arbetats fram?

IAB Sverige har utvecklat programmet tillsammans med IAB USA och större tongivande onlinebolag ibland IAB Sveriges medlemsföretag på den svenska marknaden. Även med hjälp från specialister i IAB Sveriges Task Forces och vår samarbetspartner Smart Company.

12. Hur administreras Certifieringen ?

IAB Sveriges Säljcertifiering styrs och kvalitetssäkras av IAB Sverige. IAB har en styrgrupp som är med och vidareutvecklar Certifieringen framöver. Certifieringen fungerar separat från andra IAB-projekt, -produkter och -tjänster.

13. Hur medlemmar av Internationella IABs deltar?

IAB USA arbetar tillsammans med internationella IABs och erbjuder certifieringen till medlemmar i flera länder. Här hittar du mer info Digital Media Sales Certification intl.
IAB Sverige tycker det är viktigt att Certifieringens innehåll är anpassad till den svenska marknaden där det skiljer. Därför har vi valt att erbjuda Certifieringen på svenska (90 % av studiematerialet är på svenska) med svensk utbildningspart och i eget certifieringssystem.
Vi är mycket måna om att vår Certifiering ska hålla samma globala nivå. Därför gör vi det i samarbete med IAB USA. Där vi använder det material som är tillgängligt och relevant.

14. Hur kontrollerar jag att en person har en giltig Certifiering?

IAB Sverige kan på begäran presentera namn och certifieringsstatus på de certifierade som har fullföljt den digitala certifieringens examen och som har uppfyllt alla krav för certifieringen.
Vänligen maila kandidatens/ernas fullständiga namn och företag så återkommer vi med info. certifiering@iabsverige.se

15. Hur begär jag ett nytt exemplar av mitt Diplom?

Certifierade kan begära en dubblett eller begära ett nytt diplom på grund av till exempel namnbyte genom att maila certifiering@iabsverige.se.

16. Hur går beslut kopplat till Certifieringen till?

IAB Sverige följer IABs Certifieringsregler. Certifieringspersonalen är skyldig att följa de administrativa instruktionerna gällande driften av certifieringsprogrammet.
Se IAB Sveriges Certifieringspolicies.

Certifieringspolicy

Omfattning av Certifieringsprogram

För att se omfattningen av IAB Digital Media Sales certifieringsprogram hänvisar vi till IAB.com (USA).

Opartiskhet

IAB Sverige har åtagit sig att agera opartiskt i förhållande till sina sökande, kandidater och certifierade personer. Företrädare för IAB förstår vikten av att fatta beslut som rör certifiering i enlighet med sina riktlinjer och rutiner, och med vederbörlig noggrannhet i att göra så. IAB kommer att offentliggöra de riktlinjer och rutiner som påverkar de sökande, och kommer rättvist och korrekt förmedla information om certifieringsprogram för alla intressenter. IAB kommer bortse från alla hot mot opartiskhet, som inkluderar, eller är begränsade till egenintresse, aktiviteter från närstående organ, relationer till personal, ekonomiska intressen, favorisering, intressekonflikt, förtrogenhet och hotelser.

Etiska regler - Klagomål

IAB Sverige kommer att inrätta och upprätthålla etiska regler som gäller för alla certifierade individer. Alla sökande, kandidater och certifierade måste samtycka till att upprätthålla och följa de etiska reglerna som ett villkor för att upprätthålla IAB-certifieringen. Alla har möjlighet att lämna in klagomål genom att maila certifiering@iabsverige.se.

Klagomål som rör examens innehåll, examinationens administration, oegentligheter och påstådda brott mot den etiska koden hanteras genom separata klagomålsprocesser.

Ersättning kan aldrig utgå i ett belopp som överstiger certifieringsavgiften.

Examenstest

IAB Sverige ska ge kandidaterna en möjlighet att ge feedback på examens innehåll och rutiner för:

Teknisk korrekthet
Rättvisa inför examen
En kandidaten som har en fråga eller ett problem gällande tillförlitligheten, giltigheten och/eller rättvisa av examen kan lämna in klagomål till IAB Sverige via certifiering@iabsverige.se senast fem kalenderdagar efter det att examen har ägt rum.

IAB Sverige kommer inte att behandla eventuella klagomål om felaktigt förfaranden vid examen om det överskrider tidsfristen på 5 dagars, eller om det inte lämnats skriftligen. Kandidaten kommer inte att tillåtas att göra anteckningar vid examenstillfället. Skicka dina frågor eller klagomål till IAB Sverige efter examenstestet. Endast klagomål enligt vår policy kommer tas i beaktning.

Examensresultat

Kandidater som inte klarar testet kan överklaga sitt resultat skriftligen inom 30 dagar efter mottagandet av resultatet genom att skicka ett mail med överklagande till certifiering@iabsverige.se. Överklagandet kommer att ses över och beslut och svar meddelas den sökande inom 60 dagar. Beslutet om överklagandet är slutgiltigt.

Studiematerial

Följande studiematerial ingår i certifieringen (inloggning krävs, endast tillgängligt för godkända sökande)

Studieguide för IABs Certifiering länk
Studiehandbok för IABs Certifiering länk

Digital Medieträning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.