Från den 25 maj 2018 följer IAB Sverige den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra medlemmar och andra branschkontakter så god service som möjligt utifrån utbildande och upplysande verksamhetsmål.
Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter IAB Sverige hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor gällande hantering av uppgifter hos IAB Sverige kontakta Charlotte Thür, VD IAB Sverige Mail

I vår kommunikation via nyhetsbrev, inbjudningar och annan information finns alltid en möjlighet till att av-prenumera sig.

Kategori av personuppgift och användningsområden

  • CRM system med uppgifter om arbetsmail, mobilnummer, namn, titel och företagsadress.
  • Inkommande och utgående mail hos anställda. Dokumenterar mail med kontaktuppgifter till yrkespersoner.
  • Fakturauppgifter till medlemmar och kunder i Visma.
  • Mailadresser till IAB Sveriges huvudkontakter på organisationens hemsidor.
  • Anmälningslistor vid aktiviteter och event arrangerade av IAB.

Kategori av registrerad person

IAB Sverige arbetar endast med 2b2 kontakter med anställda hos IABs medlemsföretag, blivande medlemmar och andra viktiga bolag i medie- och kommunikations-branschen som har intresse av IAB information.

Ändamålet/n med behandlingen

IAB Sverige kommunicerar över året i ett utbildande- och informativt-syfte med personer i kommunikationsbranschen.
IAB Sverige personal (endast) har tillgång till alla kontakter i CRMet och kan kommunicera mot dessa kontakter enligt plan.
Uppdateringar och tillägg i CRM-systemet sker löpande av IAB personal.

Mer information

Mer information om GDPR finner du på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018.

IAB Sverige driver också flera frågor kring GDPR för kommunikationsbranschen

Som branschorganisation driver IAB många frågor som berör GDPR och dess påverkan på kommunikationsbranschen.
Detta arbete äger huvudsakligen rum via vår moderorganisation IAB Europe men även via våra lokala task forces.
Du hittar mer information under olika rubriker på vår hemsida.