Här hittar du de vanligaste frågorna om IAB Sverige och Internationellt.

Vad är IAB?

IAB, Interactive Advertising Bureau, är världens ledande branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring. Termen ”digital och interaktiv marknadsföring” syftar på all form av digitalt baserad annonsering. Detta inkluderar såväl annonsering på vanliga webben, som mobila kanaler, IPTV och digitala skyltar. IAB i Sverige är en lokal filial av det internationella IAB-nätverket.

Vem kan bli medlem i IAB?

Medlemskap i IAB är öppet för alla företag och privatpersoner som har intresse i digital och interaktiv marknadsföring. Exempel på detta är:
Företag eller organisationer som äger eller förvaltar digital medieyta, tid, eller kapacitet. Exempel på sådana företag är:

 • Siteägare – bredmedia, bloggare, nischade publicister
 • Säljbolag – annonsnätverk, återförsäljare
 • Broadcasters av digital och interaktiv media – web-radio, IPTV, eller annan strömmande media
 • Mobiloperatörer och mobilbyråer – publicister av mobilt content, mobilvideo eller annan mobil annonsering
 • Leverantörer av digital utomhusannonsering – exempelvis digitala skyltar, digital butiksmedia
 • Spelleverantörer- i de fall spelen möjliggör ”in game advertising”

Företag som är involverade i digital och interaktiv marknadsföring men som inte säljer annonsering.

Exempel på sådana företag är:

 • Annonsörer – företag som köper digital media eller använder egna digitala kanaler (webbplats, sociala media) för kommunikation och marknadsföring
 • Rådgivare och producenter – inkluderar t ex mediebyråer, webbyråer, strateger, planners, och DM-specialister
 • Teknikleverantörer – inkluderar exempelvis ad servers, web hosting-företag, internetleverantörer och konsultföretag
 • Undersökningsföretag – exempelvis företag som levererar trafikmätningar eller research av olika slag
 • Web-utvecklingsföretag och andra företag som erbjuder tekniska lösningar för digital och interaktiv marknadsföring av olika slag

Hur är IAB Sveriges organisation uppbyggd?

AB Sveriges verksamhet bygger i grunden på medlemmarnas engagemang för att driva frågor inom online-annonsering, och är organiserad därefter. Verksamheten bedrivs operativt genom s.k. task forces, i vilka personer från IAB:s medlemsföretag ingår. Styrelsen har ansvaret att sätta upp den strategiska riktningen samt kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i task forces. IAB har idag ett kansli med VD (heltid) och projekt ledare (heltid).

Vilka ingår styrelsen IAB Sveriges styrelse?

IAB Sveriges styrelse tillsätts i samband med årsstämman som hålls i april eller maj månad varje år.

Här kan du se vilka styrelsen utgörs av

Hur finansieras IAB Sverige?

AB Sverige är en ekonomisk förening, och finansieras genom två intäktskällor. I huvudsak finansieras IAB av medlemsföretagens medlemsavgifter, som bidrar till de löpande kostnaderna för verksamheten och marknadsföring av den. IAB får även vissa intäkter genom deltagaravgifter för de kurser och seminarier som IAB arrangerar.
IAB kan också i framtiden komma att söka samarbeten med statliga initiativ som syftar till att utveckla, utbilda och självreglera marknaden för digital och interaktiv annonsering.
Eventuellt överskott i verksamheten går direkt tillbaka till verksamheten för att utveckla den i linje med medlemmarnas önskemål.

Vilka är IAB Sveriges founding members?

Founding members är de första 100 företag som valt att engagera sig i IAB Sverige för att etablera världens ledande branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring på den svenska marknaden.
Idag har 100-talet företag valt att bli founding members. Dessa företag kommer från både köpar- säljar- och rådgivarsidan.
Som founding member var man med och skapade och formade verksamhet och agenda för IAB i Sverige.

Varför behöver den svenska branschen för digital och interaktiv marknadsföring ett IAB?

IAB har i andra länder, såsom USA och majoriteten av länderna i Europa, spelat en stor roll för att utveckla, utbilda och öka affärsnyttan för samtliga intressenter i branschen.

Ambitionen med IAB Sverige är att vi ska spela samma roll. Vi ska verka för att göra den svenska branschen för online-marknadsföring till ledande i världen inom området.

Hur ska IAB Sverige uppnå sina målsättningar?

IAB:s övergripande målsättning är att öka kunskapen i branschen för att på så sätt öka parternas framgång i det digitala mediet. Strategin för att nå detta mål består i fyra hörnstenar:

 1. Identifiering och förmedling av ”success stories” och best practices – IAB identifierar och delar med sig av de goda exemplen i Sverige och internationellt.
 2. Systematisering av ”success stories” till kunskap – arbetet är kvalitetssäkrat genom att IAB Sverige nyttjar samma metodik som används inom IAB internationellt för att bygga kunskap.
 3. Output genom task forces – Task forces utgörs av individer från IAB:s medlemsföretag med kompetens och engagemang för frågorna som drivs.
 4. Skapande av standards och guidelines – skapande av standards och guidelines är IAB:s kärnverksamhet internationellt; en verksamhet som framgångsrikt bedrivits sedan 1996. Som branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring så utgör IAB dels centrum för alla frågor inom området, samt utgör branschens samlade röst i exempelvis internationella, mediala och politiska sammanhang.  IAB arbetar aktivt för att sprida kunskapen genom att medverka vid och arrangera egna seminarier, konferenser och andra evenemang på temat. IAB lyfter också fram sina medlemmar i sådana sammanhang.

Hur skiljer sig IAB från andra branschorganisationer inom marknad/kommunikation?

Till skillnad från andra branschorganisationer så fokuserar IAB enkom på frågor som rör digital och interaktiv marknadsföring, då detta är vår expertis. Vi har också en uttalad ambition att öka kunskapen om online-marknadsföring och har en styrning av verksamheten som fokuserar på att leverera konkreta resultat i linje med denna målsättning. IAB samarbetar gärna med andra branschorganisationer där naturliga beröringspunkter finns och målsättningarna är gemensamma.

Hur är IAB organiserat internationellt?

IAB Sverige agerar – och är finansierat som – en fristående branschorganisation.
På samma sätt drivs alla IAB:s internationellt självständigt och med egna målsättningar som är relaterade till respektive marknads förutsättningar och behov. Gemensamt för alla IAB:s är dock den övergripande målsättningen är driva frågor inom digital och interaktiv marknadsföring. Samarbetet mellan IAB:s  på regional nivå är också väl etablerat. IAB Sverige har exempelvis ett nära samarbete med IAB-organisationerna i Europa och USA.

Vad kostar det att vara medlem i IAB Sverige?

Avgiften för medlemskap baseras på hur stort ditt företag är. IAB Sverige har tre olika medlemskapsnivåer:

 • Corporate (företag med 25+ anställda)       25 000 SEK
 • Associate (företag med 6-24 anställda)      12 500 SEK
 • Affiliate (företag med max 5 anställda)         6 500 SEK
  Samtliga medlemskap har samma rättigheter och innehåller samma förmåner.

Vilka undersökningar och rapporter erbjuder IAB Sverige?

IAB Sveriges researchdatabas är under uppbyggnad. Då IAB verkar för tillförlitlighet, enhetlighet och transparens inom online-marknadsföring är det IAB:s avsikt att arbeta fram och erbjuda undersökningar och rapporter som stöttar dessa teser.

Vilka utbildningar erbjuder IAB Sverige?

IAB:s portfölj av utbildningar är under uppbyggnad. Då IAB:s ambition är att öka förståelsen för online-marknadsföring och hur digital kommunikation kan vara till affärsmässig nytta för företags verksamheter, så kommer vi att utveckla utbildningar och workshops som förverkligar den ambitionen. IAB Sverige erbjuder en Certifiering av säljare inom online sedan vintern 2015. IAB är även aktiv i ledningsgrupper hos utbildningsföretag för att säkerställa att utbildningar startas och håller god nivå inom onlinemarknadsföring.

Finns det någon risk att IAB Sverige domineras av särintressen på något sätt?

IAB Sverige är en obunden, transparent och medlemsdriven branschorganisation som är uppbyggd på demokratiska principer. Alla medlemmar, oavsett företagsstorlek eller nisch, har lika stora rättigheter och skyldigheter inom IAB Sverige. IAB domineras inte av något eller några enskilda företags särintressen.

Hur bedrivs IAB Sveriges verksamhet?

Motorn i IAB:s verksamhet är task forces. En task force är en projektarbetsgrupp sammansatt av medlemmar ut IAB med specifikt intresse och kunskap kring det område task forcen arbetar med. Idag finns task forces organiserade kring bl.a. online video, sök, AT/RTB, juridiska frågor, mobil marknadsföring, och standards/guidelines mm.  Varje task force har en ordförande som har utsetts av IAB Sveriges styrelse. Ordförande ansvarar för att organisera task forcens arbete, löpande rapportera framdrift till styrelsen och företräda task forcen i offentliga sammanhang. Alla task forces ska efterleva de riktlinjer som finns inom IAB för hur en task force tillsätts och hur arbetet bedrivs.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Fyll i nedanstående formulär med din fråga – så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Skicka