Det är mycket viktigt att du säkerställer att du uppfyller samtliga kriterier för kategorin i din beskrivning av ditt bidrag. Gå igenom kategorierna och specifikationen av nomineringarna igen under Kategorier och tävla. Ofullständigt ifyllda bidrag kan inte bedömas av juryn.

 1. Endast bidrag där bidragsinlämnaren har informerat skriftligt slutkund eller bolag om att kundens bidrag kommer att tävla i IAB Mixx Award. IAB Mixx Award “Årets Annonsmijlö” ska vara inskickade av bolaget som äger sajten eller har uppdrag av sajten. IAB Mixx Award “Årets bästa säljteam”, ska vara inskickat av samma bolag som tävlar i kategorin.
 2. Tävlingsbidragen ska ha förankring på svenska marknaden.
 3. Bidrag som är med och tävlar i kategorin IAB Mixx Award kampanj skall ha publicerats i betalda medier eller motsvarande under 1 januari 2019 till juni 2020. Arbeten som producerats tidigare år men som också publicerats under motsvarande period kan tävla. Kategorin “Årets Digitala Säljteam” och “Årets Annonsmiljö” ska avse samma period.
 4. Bidrag som producerats för en annan tävling får delta i IAB Mixx Awards men måste följa Mixx-kategorierna.
 5. Samtliga alster i kategorin ”Kampanj” och ”Årets Annonsmiljö” skall ha ett kommunikativt syfte samt ha en verklig avsändare och uppdragsgivare.
 6. Uppdragsgivaren måste ha godkänt att bidraget skickas in till tävlingen. Om det råder tvivel kring detta förbehåller sig IAB Sverige rätten att kontrollera med uppdragsgivaren att bidraget uppfyller kraven för att delta i tävlingen. För bidrag i kategorin ”Kampanj” krävs tillstånd från både uppdragsgivare och huvudbyrå för att bidraget/bidragen ska få tävla.
 7. Samma bolag får skicka in flera bidrag till samma kategori.
 8. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidragen inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, upphovsrätt, personuppgiftslagen, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 9. Alla bidrag ska endast avse digitalt sammanhang för kategorierna kampanj, säljteam eller annonsmiljö . Prestationer från andra icke digitala kanaler får ej vägas in.
 10. Anmälaren ger sitt tillstånd till IAB Sverige att publicera materialet på internet, i tryckta – digitala – eter – medier, i utställningar, på IAB Mixx Awards samt i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av IAB Sverige anordnat evenemang samt försäljning av reklamalster.
 11. Anmälaren ansvarar för eventuella överträdelser och för eventuella skadestånds- och/eller ersättningsanspråk pga brott mot lag, branschpraxis eller annat regelverk. Bidrag som inte uppfyller ovanstående krav diskvalificeras i tävlingen.
 12. Juryn kan i de fall tveksamhet föreligger begära ytterligare underlag från anmälaren som styrker uppgifter som inkommit.
 13. Bidrag inskickade av bolag som har representant i jury eller har varit delaktig i bidraget kan inte rösta på sitt bolag utan här kommer en ”jävregel” tillämpas. Det bidrag som befinner sig i en jävsituation med någon i juryn. Det bidraget tilldelas ett snittvärde från övriga medlemmar i juryns betygsättning.
 14. Nomineringar och vinnande bidrag kan inte överklagas så länge bidraget följer branschregler.
 15. En administrativ avgift på 1900 kr kommer att tas ut per registrerat bidrag. Vill man registrera fler bidrag blir kostnaden därefter 800 kr per bidrag.
 16. Sekretess: Samtliga i juryledamöter skriver under ett sekretessavtal innan de påbörjar juryarbetet om att ingen information de läser i case-beskrivningarna får föras vidare.
 IAB publicerar inga exakta siffror utan godkännande från bidragsgivaren.

Skicka in ditt bidrag här!