Normalstadgar för IAB Sverige 2012-07-06  

 • § 1 Föreningens namn 

  Föreningens namn är Interactive Advertising Bureau Sverige ek. för., förkortat IAB Sverige.

 • § 2 Syfte

  IAB Sverige skall vara en intresseorganisation för aktörer som arbetar med digitala medier, och som genom detta vill bidra till att utveckla branschen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka förståelsen för interaktiva medier och dess möjligheter.

  Föreningens verksamhet bygger på att utveckla, dokumentera och informera om digitala mediers möjligheter till

  – Engagemang, interaktion och påverkan i målgruppen

  – Att mäta och följa upp resultaten av marknadsföringsinsatser

  – Ökad effekt och effektivitet i marknadsföringsarbetet

  Föreningen skall sälja tjänster, identifiera och systematisera kunskap, skapa standarder och riktlinjer samt sprida kunskap genom olika publikationsformer och arrangemang genom medlemmarnas deltagande i s.k. Task Forces samt i övrigt.

  Föreningen ska följa gällande lagar och god marknadsföringssed samt eftersträva att föreningens medlemmar följer dessa.

  De intäkter föreningens verksamhet genererar ska till fullo användas för att utveckla föreningens verksamhet och aktiviteter till medlemmarnas nytta.

 • § 3 Säte

  Föreningen har sitt säte i Stockholms stad.

 • § 4 Insats

  Varje medlem ska årligen betala en årsavgift till IAB Sverige. Årsavgiften fastställs av årsmötet och är från och med 2009 uppdelad i två delar, medlemsavgift respektive serviceavgift. Lägsta beloppet på serviceavgiften är 4.900 kr och högsta 200 000 kr. Medlemsavgiften är 100 kr. Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt.

 • § 5 Föreningens organisation

  Föreningens högsta beslutande organ är dess medlemmar. Medlemmarna utser årligen en styrelse.

 • § 6 Organisatorisk samhörighet

  IAB Sverige är en opolitisk ekonomisk förening med intentioner att samarbeta för branschens bästa med redan befintliga organisationer.

 • § 7 Medlemskap

  Medlemskap är öppet för alla som arbetar med interaktiv marknadsföring, vare sig man tillhandahåller, säljer eller köper medieutrymme i digitala medier, arbetar med produkter och tjänster för detta eller på annat sätt verkar inom interaktiv marknadsföring och digitala medier. Medlemskap kan tecknas på företags- eller individnivå. Medlemsavgift skall betalas årligen. Beloppet återbetalas ej vid utträde ur föreningen. Medlem som uteblir med betalning i mer än ett år förlorar sin rösträtt och kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

 • § 8 Antagande och Uteslutande av medlem

  Ansökan om inträde i IAB Sverige skall behandlas och beslutas av styrelsen. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 • § 9 Rösträtt

  Alla medlemmar har rösträtt och är valbara till förtroendeuppdrag.

 • § 10 Föreningsstämma

  Ordinarie föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas årligen senast 6 månader efter avslutat räkenskapsår.

  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

  Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten, via e-post och/eller IAB Sveriges webbplats, till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

  Förslag från medlemmar som skall behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen till handa minst 1 vecka innan föreningsstämman.

  Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsstämman. Föreningsstämman kan vid behov bjuda in andra personer att deltaga vid föreningsstämman. Närvarande medlem vid föreningsstämman äger rätt att deltaga i omröstningar med en röst per medlem. Röstning kan även ske med fullmakt. Omröstningar sker demokratiskt via acklamation med möjlighet att begära votering. Även andra meddelanden till medlemmarna skall ske genom direkt kontakt (t.ex. post eller e-post).

 • § 11 Styre av föreningsstämman

  Föreningsstämman väljer ordförande för mötet. Ordförande skall vara medlem av IAB Sverige.

 • § 12 Föreningsstämmans arbetsuppgifter

  Ordinarie föreningsstämma skall:

  1. Val av ordförande vid föreningsstämma och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
  2. Godkänna röstlängden
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
  5. Fastställa dagordningen
  6. Behandla IAB Sveriges arbetsuppgifter
  7. Behandla IAB Sveriges räkenskaper i reviderat tillstånd inklusive årsredovisning och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  10. Behandla inkomna förslag
  11. Fastställa medlemsavgift
  12. Anta IAB Sveriges budget
  13. Välja styrelseordförande, styrelsemedlemmar och revisor
  14. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 • § 13 Extra föreningsstämma

  Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

  Kallelse skall ske på samma sätt som för ordinarie föreningsstämma med minst en veckas varsel.

  Extra föreningsstämma kan endast behandla och ta beslut i frågor som är meddelade vid kallelsen.

 • § 14 Styrelse och dagligt arbete

  Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst 15 ledamöter. Antalet ledamöter i styrelsen fastställs för varje verksamhetsår av årsstämman. I av antalet, av årsstämman fastställda ledamöter, skall en Vice Ordförande ingå. Ordinarie ordförande inkluderas inte i det antal ledamöter som fastställts av årsstämman utan väljes separat.

  Styrelsen får utse upp till tre suppleanter vid behov. En suppleant kan som längst vara del av styrelsen till nästkommande årsmöte.

  Styrelsens medlemmar skall bestå av två representanter från vart och ett av följande områden: annonsörer, medier, medie- och reklambyråer samt övriga aktörer.

  Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsen är ansvarig för det löpande administrativa arbetet.

  Styrelsen skall:

  1. Representera IAB Sverige utåt.

  2. Arbeta för att genomföra det föreningsstämman beslutar om.

  3. Administrera och ha kontroll över föreningens ekonomi i enlighet med gällande instruktioner och bestämmelser.

  4. Utse task forces/kommittéer/arbetsgrupper för speciella områden eller uppgifter samt utarbeta instruktioner för dessa.

  Styrelsen skall hålla styrelsemöte när styrelseordförande begär det eller när ett flertal av styrelsemedlemmarna kräver det. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot har en röst. Vid lika antal röster, har ordföranden utslagsröst.

 • § 15 Revisor

  Föreningen skall ha en revisor för årlig granskning av räkenskaperna samt övrig ekonomisk förvaltning. Revisor skall tillsättas av föreningsstämman.

 • § 16 Räkenskapsår

  Föreningens räkenskaps år är 01-01 – 12-31

 • § 17 Task forces

  IAB Sverige kan arbeta med avdelningar eller arbetsgrupper för specifika områden eller uppgifter. Dessa kallas task forces och kan ledas av personer utvalda av styrelsen eller föreningsstämman.

 • § 18 Stadgeändringar

  Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 7 kap. § 15. 

 • §19 Vinstfördelning

  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskrivna avsättning gjorts, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 

 • § 20 Upplösning av föreningen

  Upplösning av IAB Sverige kan endast ske om det behandlas som ärende på dagordningen på ordinarie föreningsstämma. Upplösningen skall beslutas om genom votering, och kräver bifall från minst 2/3 av avlagda röster.

  Vid upplösning av föreningen skall eventuella likvida medel tillfalla IAB Europe.