Såhär går det till

1. Ansökan – Du skickar ansökan om certifiering till IAB Sverige. Ansökan övergår till avtal när ansvarig hos IAB bekräftat ansökan. Certifieringen gäller tills vidare men kan hävas skriftligen om agenturen/nätverket tydligt bryter mot riktlinjerna.

2. Svara på frågorna i ansökan på IABs webbsida.

Första steget är du som nätverk eller agentur besvarar frågorna sanningsenligt.

3. Bekräftelse – IAB bekräftar din ansökan och kan begära in uppgifter för att styrka med underlag det du besvarat i frågorna vid ansökan.

4. Revision – En revisor från TS Mediefakta planerar in ett besök (revision) hos dig.

Du kontaktas i förväg per telefon eller mail. Även oanmälda besök kan förekomma. Besöket tar 1-2 timmar beroende på verksamhetens omfattning.

5. Faktura – Certifieringskostnaden skickas normalt till dig efter revisionen.

6. Korrigerande åtgärder – Om revisorn vid besöket konstaterar att något inte är i linje med riktlinjerna skrivs en avvikelserapport. Du får då 28 dagar på dig att vidta korrigerande åtgärder och skicka dokumentation över dessa till revisorn. Revisionen ”stängs” därefter.

7. Revisionsrapport – Det innebär att din revisor skickar revisionsrapporten tillsammans med redovisning av eventuella korrigerande åtgärder till IAB där den granskas av certifieringsansvarig.

8. Certifikat och Certifieringsstämpel – När IAB har skickat en godkännande sigill har du rätt att i säljsammanhang och på hemsidan märka ditt bolag som Certifierad

9. Revision kommer att ske minst varje år men kan även göras oftare och det kan därutöver förekomma oanmälda besök, s.k. stickprov.
Om bolaget gör omfattande förändringar ska IAB meddelas.

10. Certifierade Agenturer eller Nätverk har möjlighet att i sin tur dela ut Certifierings-sigillet till influencers som följer riktlinjerna och är anslutna till agenturen eller nätverket.

Avslutar influencern samarbetet med agenturen eller nätverket återkallas Certifierings-sigillet. Men kan då erbjudas av annan Certifierad agentur eller nätverk.

11. Kostnaden för att bli reviderad är 9.500 kr första året och 9.500 år två. Efterfrågat material enligt checklista måste vara tillgängligt vid besök. Tid utöver avsatt tid på 2h debiteras med 1.100kr/h.

Kontaktperson för revisionen:
Johanna Andersson
johanna.andersson@iabsverige.se 
+46 762 88 24 74

Ansvarig hos IAB Sverige
Charlotte Thür
charlotte.thur@iabsverige.se
+46 705 10 11 10

Agentur/Nätverk definitioner

Agenturen/nätverket kan dela ut sigillet till exklusiva influensers i sitt nätverk så länge de är anslutna till nätverket/agenturen.

Definition av:

Agentur: Agenturer arbetar exklusivt med influencers

Nätverk: Kan ha exklusivitet under period eller för en viss kampanj/kund men generellt arbetar inte nätverket med exklusiva avtal med influencers.

Avgift

Nätverket eller agenturen ska vara medlem i IAB Sverige
Startavgiften för att kunna bli Certifierad är 9.500 kr första året och 9.500 kr år två
Efterfrågat material enligt checklista måste vara tillgängligt vid besök. Tid utöver avsatt tid på 2h debiteras med 1100kr/h.

Sigill

Godkända mao ceritifierade företag har rätten att använda sigillet (ovan) i sin kommunikation.
Agenturen/nätverket kan dela ut sigillet till influensers som är anslutna och följer bolagets riktlinjer.
Byter influensern nätverk måste en ny prövning göras hos nya agenturen/nätverket.

Certifieringsprocess

IAB Sverige samarbetar med oberoende part för att genomföra revisionen. Revisorn kommer kräva tillgång till ex system, dokumentation, kundavtal och minst ett revisionsbesök kommer att genomföras. Efter genomförd revision får företaget en revisionsrapport som beskriver vad som ev behöver åtgärdas för att kunna bli Certifierad. Om företaget efter godkännande avviker från guidelines och branschrekommendationer måste bolaget efter två varningar ha åtgärdat avvikelser annars blir företaget av med sitt Certifieringssigill. Certifierade bolag listas på IAB Sveriges hemsida.

Vad krävs av dig som nätverk eller agentur? 

Kvalitet

  Avtal/överenskommelse som beskriver att influencers är exklusiv med agenturen för enskild platform eller genomgående (stickprov).
Detta avser Agenturer som arbetar exklusivt med influencers, det gäller inte om du ansöker att certifiera dig som Nätverk.
  Reklammärkning (rutin/process som går att verifiera).
  Min 10 miljoner SEK av omsättningen härledas till influencer marketing i bolaget (bokslut).
  Direktaccess till influensernas statistikverktyg ex Instagram, GA eller Facebook (stickprov).
  Dedikerad kompetens för mätningar och hantering av influensers aktiva kanaler.
  Följer IAB Sveriges “Annonsvänligt Sveriges” Riktlinjer (avser sajter, bloggar, portaler).

Transparens
  Redovisa hur KPI:er beräknas och definieras (stickprov). 
  Process för att redovisa demografi och geolocation hos följare (stickprov).
  
Process för att motverka och kontrollera köpta följare/engagemang (intervju och uppföljning).
  Transparens i ersättningsmodell mellan nätverk/agentur och influencer (stickprov).

Brand Safety
  Beskrivning/rutin av att eliminera hat och diskriminerande innehåll ex. Facebooks Guidelines (intervju och uppföljning).
  Uttrycklig företagskultur som har nolltolerans mot hat, rasism och diskriminering (intervju).

Annonsmärkning och lagar
  Följer och har god kännedom om Marknadsföringslagen och Dataskyddsförordning från maj 2018 (intervju).
  Annonsmärker allt innehåll där någon typ av uppgörelse skett mellan parter enligt IAB Sveriges Best Practice Guide.

Agenturer & Nätverk – certifiera influencers
  När en revisionsrapport uppnåtts blir Agenturen eller Nätverket Certifierad under reglerad tidsperiod.
  Certifierade Agenturer och Nätverk kan i sin tur dela sigillet till enskilda influencers som uppfyller bolagets riktlinjer och varit del av Certifieringen.
 
Certifierade Agenturer och Nätverk tillsammans med av bolagen godkända influencer kan använda sigillet i sin kommunikation.

TS Mediefakta

  IAB Sverige genomföra revisionen med hjälp av tredjepart för att säkerställa en helt objektiv hantering. Vår partner kommer att vara TS Mediefakta.
  TS Mediefakta har arbetat med medierevision sedan 1942 och därmed lång erfarenhet av både revision av tryckta medier och sedan 90-talet digitala medier.
  
TS Mediefakta har tystnadsplikt och följer god revisionssed och får aldrig röja känslig information i något sammanhang utan får endast sammanställa resultat av revisionen i en rapport i form av “godkänd eller ej godkänd”.

Den regelgrupp som är utsedd av Task Force Influencer Marketing har ansvaret för att upprätthålla riktlinjer för certifieringen. Riktlinjerna ses regelbundet över för att vara tidsenliga och relevanta.

Regelgrupp 2018
Linda Palmgren (ordförande)  United Influencers
Alexandra Callius                    Maxus
Peter Cederholm                     IUM
Caroline Ensér                        Bonnier Tidskrifter AB
Vigor Sörman                          Splay

Kontrollfunktion
Lars Björkman                        TS Digital