När får reklam skickas via e-post eller sms?

Elektronisk direktmarknadsföring är lika effektivt som populärt när det kommer till hur företag marknadsför sig själva och sina produkter gentemot konsumenter. Två av de vanligaste metoderna är att göra utskick via e-post och sms. Att detta är vedertagna marknadsföringsmetoder känner de flesta till, men det tycks vara desto mindre känt vilka krav som uppställs för att marknadsföringen ska vara tillåten.

Huvudregeln är att konsumenten ska ha lämnat sitt samtycke till så kallad obeställd reklam. Detta följer av 19 § första stycket i marknadsföringslagen (2008:486) och brukar även benämnas som kravet på opt in. Samtycket ska inhämtas redan innan marknadsföringsutskicket sker. Det är således inte tillåtet enligt huvudregeln att göra utskick till en konsument som inte uttryckligen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på opt in gäller dock inte om företaget har fått konsumentens elektroniska adress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst. För att kunna tillämpa det här undantaget krävs att marknadsföringen avser företagets egna, likartade produkter och att konsumenten inte har motsatt sig att dennes elektroniska adress används i marknadsföringssyfte. Utöver dessa krav ska konsumenten dessutom ges möjlighet att motsätta sig ytterligare marknadsföring, det så kallade opt out-kravet.

Opt out-kravet innebär kortfattat att konsumenten på ett klart och tydligt sätt ska ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att dennes e-postadress eller telefonnummer används i marknadsföringssyfte. Den här möjligheten ska ges vid varje enskilt utskick som görs till konsumenten, oavsett om företaget stödjer sig på huvudregeln eller undantagsregeln. När utskicket inte grundas på samtycke ska dessutom möjligheten för konsumenten att motsätta sig utskicken ges i samband med att kunduppgifterna inhämtas.

Innan ett marknadsföringsutskick görs bör man således fråga sig om det finns ett giltigt samtycke till utskicket enligt huvudregeln, eller om kraven i undantagsregeln annars är uppfyllda. Eftersom insamling av personuppgifter och marknadsföringsutskick innebär en personuppgiftsbehandling krävs dessutom att företaget beaktar förordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”), vilket bland annat innebär att konsumenten ska göras medveten om att dennes personuppgifter behandlas och på vilket sätt det sker. Det görs lämpligen genom att personuppgiftspolicyn tydliggör hur personuppgifterna ska behandlas i samband med marknadsföring.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw