Vad säger nya spellagen; får man anordna lotterier i marknadsföring?

Tidigare gällde att s.k. reklamtävlingar var tvungna att utformas på ett sådant sätt att tävlingen inte riskerade att anses som ett lotteri enligt lotterilagen. För att undvika att hamna i lotterilagen fick inte vinnaren utses genom ett slumpartat moment t.ex. lottning, gissning eller liknade. Anordnandet av ett lotteri för allmänheten krävde nämligen tillstånd av Lotteriinspektionen, vilket enligt praxis inte gavs för reklamlotterier. Det viktiga var då att vinnaren utsågs genom ett prestationsmoment och inte ett slumpmoment.

Sedan 1 januari 2019 har Sverige en ny spellag (2018:1138) som reglerar allt spel om pengar (1 kap. 1 § spellagen). Spel om pengar innefattar även vinster med ett värde i pengar (prop. 2017/18:220 s 85). Spel definieras enligt lagen som lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel (2 kap. 1 § spellagen). Begreppet spel omfattar därför spel om pengar där möjligheten att vinna helt eller till viss del beror på slumpen (prop. 2017/18:220 s 84). Spel om pengar som helt baseras på spelarens skicklighet faller utanför spellagens reglering (prop. 2017/18:220 s 93). Spellagen ställer krav på att anordnaren beviljas licens.

Om möjligheten att vinna i en tävlingen helt eller delvis beror på slumpen omfattas tävlingen av spellagens reglering. Om deltagarna däremot inte betalar något för att vara med i en sådan tävling krävs ingen licens. Det är därmed tillåtet att anordna insatsfria reklamtävlingar. Detta gör det exempelvis möjligt för företag att arrangera tävlingar i sociala medier där deltagarna exempelvis bara behöver ”gilla” något för att delta i en utlottning. I nuläget finns ingen domstolspraxis som tydliggör vad som betraktas som en insats för att delta i ett lotteri. En utgångspunkt i dagsläget är därför att all form av betalning kan betraktas som en insats.

Enligt 15 kap. 1 § spellagen ska måttfullhet iakttas vid marknadsföring av spel till konsumenter. I propositionen till spellagen nämns som exempel att det får anses strida mot måttfull marknadsföring att ange att ett erbjudande är gratis, om det krävs att spelaren själv måste satsa pengar eller göra någon annan motprestation, t.ex. att lämna person- eller kontaktuppgifter, för att kunna ta del av erbjudandet (prop. 2017/18:220 s 164). Ovanstående resonemang är ännu inte prövat i praxis varför en viss osäkerhet finns gällande detta. Enligt min uppfattning kan resonemanget framför allt gälla i de fall där anordnande av en tävling sker i syfte att just samla in personuppgifter för att sedan användas i marknadsföring. Att däremot begära in de personuppgifter som krävs för att administrera tävlingen borde enligt min uppfattning vara tillåtet. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagande i lotteri till personer som är under 18 år.

Vi anordnande av reklamlotterier krävs alltid tydliga tävlingsregler enligt 10 § 3 st i marknadsföringslagen. Där ska framgå alla väsentliga villkor för tävlingen. Ni behöver även tänka på personuppgiftsbehandlingen och ange vad som gäller för behandlingen av personuppgifterna. Eventuellt kan ni ta stöd i befintlig GDPR-policy och länka dit beroende på vad som står där. Jag rekommenderar att ni alltid stämmer av tävlingsupplägg och tävlingsregler med jurist för att undvika att trampa fel.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw