Är det tillåtet att göra reklam med hänvisning till Corona?

Det är tillåtet att i reklam informera konsumenter och företag om hur risker med covid-19 (Coronavirus) kan förebyggas eller mildras genom exempelvis viss säkerhetsutrustning. Det är däremot förbjudet att utnyttja folks oro för smitta eller på annat sätt använda överdriven skrämsel i reklam för att sälja produkter och tjänster. Grundläggande är att avsändaren (annonsören eller medverkande) kan bevisa att den aktuella produkten har den avhjälpande förmåga som framställs i marknadsföringen. Den marknadsrättsliga praxis avseende marknadsföring kopplad till just covid-19 saknas. Däremot finns lagstiftning och en hel del avgöranden av betydelse där domstolen har prövat hur skrämsel och påståenden om att en produkt förmår att bota sjukdomar har prövats.

En grundläggande princip är enligt det etiska regelverket ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation är att Marknadskommunikation inte  utan vägande skäl får spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande. Vidare får marknadskommunikation inte vädja till övertro eller vidskepelse. I marknadsföringslagen (MFL) förbjuds marknadsföring som innehåller felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet enligt 10 § i MFL.I bestämmelsen anges exempelvis att det är vilseledande med felaktiga påståenden eller andra framställningar som rör en produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö.

Den så kallade svarta listan till marknadsföringslagen innehåller 31 stycken affärsmetoder som under alla förhållanden är otillåtna. Marknadsföring som sker i strid med bestämmelserna i listan är alltid att anse som otillbörlig marknadsföring. Enligt punkt 12 i svarta listan är det förbudet att i sak använda oriktigt påstående om arten och omfattningen av den risk konsumenten utsätter sig själv eller sin familj för om han eller hon inte köper produkten. Vidare anges i punkt 17 att det är vilseledande att oriktigt påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildningar.

Sammanfattningsvis är det inte otillåtet att i reklam hänvisa till den pågående Coronapandemin. Reklamen får dock inte uppfattas som att den utnyttjar den aktuella situationen med Corona i samhället. Det är med andra ord lätt att trampa fel och göra vilseledande eller skrämmande reklam.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw