Allmänna villkor för medlemskap i IAB Sverige


  1. Ansökan om medlemskap här till höger, medlemskaps granskas av styrelsen och kan fatta beslut om medlemmar.

  2. Både företag och organisationer kan bli medlem. Företag och organisationer erhåller ordinarie medlemskap, s.k.”Corporate”. Mellanstora bolag 6-24 anställda erhåller Associate-medlemskap. Mindre företag och organisationer (upp till fem anställda) erhåller Affiliate-medlemskap.

  3. För företags- och organisationsmedlemmar ska en ansvarig kontaktperson anges. För varje medlem ska fakturaadress, postadress, e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer till ansvarig kontaktperson anges.


  4. Medlemskap gäller från anslutnings dagen och 12 månader framåt. Medlemskapet förlängs per automatik ett år i taget. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska anmäla detta minst fyra månader i förväg. Anmälan görs till info@iabsverige.se


  5. Medlemsavgift och eventuell serviceavgift erläggs mot faktura. Erlagda avgifter återbetalas ej vid ev. utträde eller uteslutning.


  6. Anmälan om ändring av kontaktperson eller andra kontaktuppgifter görs till info@iabsverige.se


  7. Medlemsförmåner kan utnyttjas av samtliga anställda i medlemsföretag.


  8. IAB Sverige styrelse förbehåller sig rätten att stänga av medlem om medlemskapet missbrukas


  9.  IAB Sverige förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra de allmänna villkoren för medlemskapet. Det är medlemmens ansvar att vara uppdaterad om de allmänna villkor som gäller vid varje given tidpunkt.